PRZETARGZakup maszyny stolarskiej – okleiniarki
z innowacyjnym łączeniem obrzeża z płytą poprzez technologię LASER AIRTRONIC,
zwiększającą jakość i szybkość produkcji

Załączniki

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o składnikach ceny
  6. Załącznik nr 5 – oświadczenie o zabezpieczeniu należytego wykonania oraz dotrzymania terminu wykonania przedmiotu zam.